VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Úvod


  Právo na ochranu súkromia a predovšetkým právo na ochranu osobných údajov je jedným zo základných princípov spoločnosti Joyería TOUS, S.A., ktorá je súčasťou skupiny TOUS Group (ďalej ako „TOUS“), s registrovaným sídlom na adrese Carretera de Vic - El Guix Km 3 · 08243 Manresa, Barcelona, ktoré je zahrnuté v jej Etickom kódexe dostupnom na webovej stránke spoločnosti.

   

  Účelom týchto všeobecných zásad ochrany osobných údajov (ďalej ako „zásady“) je vysvetliť spôsob, akým spoločnosť TOUS spracováva akékoľvek osobné údaje, ktoré by mohli byť zhromažďované v rôznych formách na webových stránkach spoločnosti TOUS. Vaše osobné údaje budú spracované prísne dôverným spôsobom a iba na tie účely, na ktoré ste udelili svoj súhlas, ako je vysvetlené nižšie a podrobnejšie v každých z konkrétnych zásad ochrany osobných údajov pre každý druh.

   

 2. Rozsah uplatňovania zásad

  Tieto zásady sa vzťahujú výhradne na túto webovú stránku a nevzťahujú sa na webové stránky, ktoré vlastnia tretie strany. Spoločnosť TOUS môže poskytnúť odkazy z tejto webovej stránky na iné webové stránky, ktoré považuje pre svojich návštevníkov za zaujímavé. Spoločnosť TOUS sa snaží zabezpečiť, aby tieto webové stránky dodržovali tie najvyššie štandardy.

   

  Avšak z dôvodu spôsobu, akým internet funguje, nie je spoločnosť TOUS schopná zaručiť úroveň ochrany osobných údajov týchto webových stránok a tiež nie je zodpovedná za obsah webových stránok iných než stránok spoločnosti TOUS. Tieto zásady sa nemajú použiť na žiadnu webovú stránku, s ktorou má spoločnosť TOUS spojenie a ktorá nepatrí do Skupiny.

   

 3. Záväzok k ochrane osobných údajov


  Spoločnosť TOUS sa plne zaväzuje k dodržiavaniu regulačných predpisov a predovšetkým dodržiavaniu Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Európskej únie a platných nariadení týkajúcich sa ochrany osobných údajov za každých okolností, pričom toto je hlavným cieľom Skupiny.

   

  Výsledkom toho a faktu, že ochrana súkromia je základom pri každom spracovaní údajov, sa spoločnosť TOUS rozhodla, že začlení nasledujúce princípy:

  • Transparentnosť pri spracovávaní údajov je jednou z priorít spoločnosti TOUS. Takže vždy, keď je nevyhnutné zhromažďovať osobné údaje, vás budeme náležite informovať prostredníctvom príslušných zásad ochrany osobných údajov a okrem iného aj o účeloch daného spracovania.

  • Spracovávanie len tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie akýchkoľvek služieb, ktoré požadujete.

  • Dostupnosť a aktivita kedykoľvek je to možné, vďaka ktorým budete môcť pristupovať k jednoduchým opatreniam, ktoré vám umožnia kontrolovať vaše osobné údaje.

  • Zákaz prenosu vašich osobných údajov k tretím stranám, s výnimkou tým dodávateľov, ktorí poskytujú služby spoločnosti TOUS, alebo tým, o ktorých vás spoločnosť TOUS vopred informovala a v tejto veci dostala váš súhlas.

  • Dôvernosť osobných údajov zhromaždených a spracovaných spoločnosťou TOUS, vďaka čomu je zaručené prijatie adekvátnych bezpečnostných opatrení v rámci ich bezpečnosti.

 4. Účely spracovania

  Spoločnosť TOUS zhromažďuje vaše osobné údaje, aby mohla spravovať vaše požiadavky a aby vám mohla ponúkať služby a produkty, o ktoré by ste mohli mať záujem. Spoločnosť TOUS spracováva vaše osobné údaje konkrétne na nasledujúce účely:

   

  1. riešenie vašich sťažností, otázok alebo žiadostí odoslaných prostredníctvom zákazníckeho servisu alebo komunikačných kanálov, ktoré sú uvedené na každej webovej stránke, a tiež na komunikáciu s vami ohľadom odpovedí na ne,

  2. zlepšovanie webových stránok spoločnosti TOUS, ako aj jej služieb a produktov s cieľom ponúkať lepšie služby a obsah,

  3. ponúkanie prístupu do obmedzených oblastí na webovej stránke spoločnosti TOUS (pri registrácii sa môže vyžadovať prijatie konkrétnych zásad ochrany osobných údajov),

  4. spravovanie vašej registrácie na webovej stránke spoločnosti TOUS,

  5. umožnenie nakupovať na webovej stránke spoločnosti TOUS,

  6. posielanie oznámení o transakciách týkajúcich sa vášho nákupu,

  7. vykonávanie štúdií na štatistické účely,

  8. vykonávanie aktualizácií vašich údajov,

  9. spracovanie žiadostí o rezerváciu,

  10. spravovanie faktúr a na účtovné účely,

  11. plnenie daňových povinností,

  12. spracovanie záruk na produkty nadobudnuté v spoločnosti TOUS,

  13. dodržiavanie aktuálnych právnych požiadaviek,

  14. spravovanie vašich údajov na zasielanie reklamných informácií,

  15. zbieranie, ukladanie a spracovanie vášho CV a tiež osobných údajov v ňom, v záujme analýzy vášho profesijného profilu na účely povolenia účasti na výberových konaniach spoločnosti TOUS, ak je to vhodné,

  16. zasielanie upozornení formou e-mailu a/alebo telefónu a/alebo pošty v rámci výberového konania pre zamestnancov spoločnosti TOUS,

  17. ohodnotenie vašich schopností vykonávať prácu a vykonávanie konkrétnych testov, o ktorých budete včas informovaní.

 5. Oprávnenie spracovávania vašich osobných údajov


  Spoločnosť TOUS bude zhromažďovať len tie osobné údaje, ktoré chcete dobrovoľne poskytnúť, a v súlade so súčasnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a službách informačnej spoločnosti a elektronickej reklame vás bude informovať, že osobné údaje poskytnuté počas registrácie alebo iné údaje poskytnuté spoločnosti TOUS na prístup k niektorým službám na webovej stránke budú začlenené do súborov, ktoré vlastní táto spoločnosť.

   

  Spoločnosť TOUS môže od vás vyžadovať nasledujúce údaje:


  • Identifikačné údaje. Informácie týkajúce sa jednotlivca, ktoré ho odlišujú od iných v skupine, ako napr. meno, ručný a elektronický podpis, daňové identifikačné číslo, miesto a dátum narodenia, občianstvo, fotografia, vek.
  • Kontaktné údaje. Informácie, ktoré umožňujú udržanie alebo nadviazanie kontaktu s ich majiteľom, ako napr. adresa, e-mailová adresa, číslo pevnej linky, číslo mobilného telefónu.
  • Údaje o fyzických vlastnostiach. Informácie o jednotlivcovi spojené s jeho vzhľadom, anatómiou, vlastnosťami, ako napr. miery nevyhnutné na výrobu produktov.
  • Údaje o majetku alebo finančné údaje. Informácie týkajúce sa jednotlivca spojené s jeho majetkom, právami, zástavným právom alebo záväzkami, ktoré možno ekonomicky ohodnotiť, ako napr. bankové účty, číslo platobnej karty, číslo sociálneho poistenia.


   Spracovanie vašich osobných údajov môže byť niekedy nevyhnutné na dodržanie právnych záväzkov alebo môže byť spojené s akýmkoľvek zmluvným vzťahom, ktorý s vami spoločnosť TOUS môže mať.

    

   Vo všetkých ďalších prípadoch a ak je to vhodné, spoločnosť TOUS vyžaduje váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

 6. Posielanie reklamných upozornení.


  V rámci svojej propagačnej činnosti vám spoločnosť TOUS môže poskytnúť prostriedky za registráciu alebo predplatné noviniek alebo obchodných informácií týkajúcich sa Skupiny TOUS. Posielanie reklamných upozornení budú však stále podliehať vášmu výslovnému súhlasu s ich odoslaním.

   

  V prípade, že ste to povolili, spoločnosť TOUS vám zašle informácie o svojich produktoch, aktivitách a personalizovaných službách v súlade s vaším vkusom a preferenciami. Súčasne, v prípade, ak ste s tým výslovne súhlasili, môžu vám byť zaslané informácie týkajúce sa súťaží a/alebo hier o ceny spoločnosti TOUS, ako aj podujatí a podnikových aktivít spoločnosti vo vašom okolí.

   

  Súhlas s prijímaním reklamných upozornení môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu alebo tlačidla na tento účel v každom reklamnom upozornení alebo priamym oznámením svojho želania odvolať súhlas prostredníctvom nasledujúcich kanálov:

   

  (i). prostredníctvom e-mailu zaslaného na nasledujúcu adresu: dataprotection@tous.com,

   

  (ii). poštou na adresu Joyería Tous, S.A., Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Španielsko),

   

  (iii). prostredníctvom webového formulára na stránke https://www.tous.com/es-es/faqs/es_es_co.

   

 7. Automatizované rozhodnutia a vytváranie profilov

   

  Spoločnosť TOUS sa snaží získať váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súvislosti s možným prijatím automatizovaných rozhodnutí a/alebo vytváraním profilov.

   

  Spoločnosť TOUS môže na účely poskytovania niektorých služieb spracovávať vaše osobné údaje prostredníctvom automatizovaných prostriedkov. To znamená, že určité rozhodnutia sú prijímané automaticky bez ľudského zásahu. Napríklad v prípade, že ste si zakúpili produkty uložené v „nákupnej taške“, dostanete konkrétne upozornenia, že vaša objednávka opustila zariadenia spoločnosti TOUS.

   

  Spoločnosť TOUS preto môže spracovávať vaše údaje na vytvorenie profilov s cieľom predpovedať vaše správanie na webovej stránke. V dôsledku toho sa produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, zobrazia na domovskej stránke na základe preferencií, ktoré ste počas prehliadania preukázali, alebo informácií získaných prostredníctvom súborov cookie, a tiež ak ste súčasťou vernostného programu MY TOUS.

   

  Zásady týkajúce sa súborov cookie si môžete prečítať na tejto adrese: https://www.tous.com/es-es/politica-cookies. Rovnako môžete kontaktovať spoločnosť TOUS v prípade akýchkoľvek otázok alebo záležitostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov na tejto adrese: dataprotection@tous.com

 8. Trvanie spracovania a doba uchovávania osobných údajov


  Spoločnosť TOUS sa zaviazala k spracovávaniu vašich osobných údajov, kým sú užitočné a nevyhnutné na ponúkanie služieb prostredníctvom ich spracovávania. Preto sa spoločnosť TOUS bude rozumne a včas snažiť minimalizovať spracovanie a uchovávanie vašich osobných údajov. Kritériá na určenie doby uchovávania vašich osobných údajov sú nasledovné:

   

  a) Spoločnosť TOUS bude vaše osobné údaje uchovávať dokým:
  - spoločnosť TOUS udržiava s vami stály vzťah (kde ste dali svoj súhlas a nezrušili ho),
  - sú vaše osobné údaje nevyhnutné v súvislosti s účelmi stanovenými vo všeobecných zásadách ochrany osobných údajov a máme platný právny základ.

  b) Akékoľvek príslušné premlčacie obdobie (t. j. akékoľvek obdobie, počas ktorého voči nám môže osoba vzniesť právny nárok).
   

  c) Aj keď požiadate o vymazanie svojich osobných údajov, spoločnosť TOUS bude mať právo ich uchovávať po dobu potrebnú na dosiahnutie súladu s platnými právnymi záväzkami, ako aj na ich sprístupnenie kompetentným orgánom v rôznych záležitostiach, ktoré sú uplatniteľné.
   

  Počas období uvedených vyššie v bodoch b) a c) spoločnosť TOUS obmedzí spracovanie vašich osobných údajov len na ukladanie alebo udržiavanie bezpečnosti s výnimkou rozsahu, v ktorom údaje potrebujú byť kontrolované v spojení s akýmkoľvek nárokom alebo záväzkom podľa príslušného zákona.

   

  Po uplynutí obdobia uvedeného v bodoch a) – c) spoločnosť TOUS natrvalo vymaže, zničí alebo anonymizuje vaše osobné údaje.

   

 9. Uplatňovanie práv a nárokov na AEPD (španielska agentúra na ochranu údajov) alebo na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


  V dôsledku spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou TOUS vám súčasná legislatíva udeľuje súbor práv. Spoločnosť TOUS ponúka krátke vysvetlenie každého práva, aby ste si ich mohli uplatňovať:

   

  1. Právo na prístup: Máte právo vedieť, ktoré osobné údaje spoločnosť TOUS spracováva, a aj účely tohto spracovávania.

  2. Právo na opravu: Vaše údaje budú stále vaše a tak môžete kedykoľvek požiadať o ich opravu, v prípade, že údaje, ktoré sa vyskytujú v záznamoch spoločnosti TOUS, nie sú správne.

  3. Právo na vymazanie: Kedykoľvek môžete požiadať, aby boli vaše osobné údaje vymazané zo súborov spoločnosti TOUS. Ako však už bolo uvedené, musíte vziať do úvahy, že za určitých okolností môže dodržiavanie platných právnych predpisov brániť účinnému uplatňovaniu tohto práva.

  4. Právo na námietku: Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov vo vzťahu k akýmkoľvek účelom, na ktoré spracúvame vaše údaje, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa uplatňujú v každom prípade.

  5. Právo na obmedzenie spracovania. Môžete požiadať o obmedzenie spracovania v nasledujúcich prípadoch:
    

   - keď podľa vás údaje, ktoré o vás spoločnosť TOUS uchováva, nie sú správne alebo presné,
   - keď aj napriek tomu, že sa domnievate, že spoločnosť TOUS nespracováva vaše údaje oprávnene, uprednostňujete obmedzenie ich spracovania pred ich odstránením,
   - keď údaje, ktoré si spoločnosť TOUS ponecháva, už nie sú potrebné v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené, ale je potrebné, aby ich spoločnosť TOUS ponechala na podanie právnych nárokov,
   - keď sa po uplatnení práva namietať proti akémukoľvek spracovaniu čaká na odpoveď od spoločnosti TOUS.
    

  6. Právo na prenos vašich údajov: Vždy, keď je to technicky možné a primerané, budete oprávnení požadovať, aby boli vaše osobné údaje priamo oznámené inému prevádzkovateľovi údajov. Ak to nie je možné, spoločnosť TOUS poskytne vaše údaje priamo inému prevádzkovateľovi údajov, ale ak sa tak nestane, osobné údaje vám budú poskytnuté v štandardnom formáte.
    

   Za predpokladu, že spoločnosť TOUS spracúva vaše osobné údaje na základe vášho výslovného súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez ďalších dôsledkov, v závislosti od práva, ktoré ste uplatnili. Nebudeme vám však môcť poskytovať určité služby.

    

   Uplatňovanie vašich práv sa môže vykonať kontaktovaním spoločnosti TOUS prostredníctvom ktoréhokoľvek z nasledujúcich prostriedkov spolu s kópiou vášho občianskeho preukazu alebo ekvivalentného identifikačného dokumentu:

    

   (i) prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: dataprotection@tous.com,

    

   (ii) poštou na adresu Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Španielsko).

    

   Okrem toho, ak to považujete za potrebné, môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO) spoločnosti TOUS prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy dpo@tous.com.

    

   Ak si nechcete uplatniť konkrétne právo, ale chcete sa na niečo opýtať alebo podať návrh týkajúci sa spracovania vašich osobných údajov, tiež môžete použiť e-mailovú adresu na uplatňovanie práv.

    

   Upozorňujeme, že v každom prípade môžete podať nárok kompetentnému orgánu na ochranu údajov, ak podľa vás spoločnosť TOUS nespracovala vaše údaje v súlade so zákonom alebo nesprávne reagovala na vašu žiadosť alebo práva. V Španielsku je kompetentným orgánom španielska agentúra na ochranu údajov (Agencia Española de Protección de Datos). Súčasne sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

    

 10. Dôvernosť a bezpečnosť pri spracovávaní údajov


  Vaše osobné údaje sú pre spoločnosť TOUS veľmi dôležité, takže sa zaviazala k ich spracovávaniu s tou najvyššou mierou dôvernosti a diskrétnosti a k implementácii všetkých bezpečnostných opatrení, ktoré považuje za vhodné a rozumné.

   

  V tomto zmysle spoločnosť TOUS vyhlasuje a zaručuje, že vytvorila všetky technické prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby sa zabránilo strate, zneužitiu, zmene, neoprávnenému prístupu a krádeži údajov poskytnutých používateľmi. Rovnako spoločnosť TOUS neustále skúma svoje bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečila, že budú vždy aktuálne.

   

 11. Sociálne siete


  Sociálne siete sú súčasťou každodenného života mnohých užívateľov internetu a na tento účel boli vytvorené rôzne profily TOUS.

  Všetci používatelia majú možnosť pripojiť sa k stránkam alebo skupinám, ktoré má spoločnosť TOUS na rôznych sociálnych sieťach.

   

  Treba však vziať do úvahy, že pokiaľ nebudeme požadovať vaše informácie priamo (napríklad prostredníctvom marketingových akcií, súťaží, propagačných akcií alebo iných platných formulárov), vaše údaje budú patriť do príslušnej sociálnej siete. Preto sa odporúča, aby ste si pozorne prečítali jej podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov a zabezpečili, že nakonfigurujete svoje preferencie týkajúce sa spracovania údajov.

 12. Medzinárodné prenosy


  Vo všeobecnosti sa spoločnosť TOUS snaží uchovávať vaše osobné údaje v rámci Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Niekedy však môže byť potrebné, aby ich spoločnosť TOUS poskytla iným spoločnostiam v Skupine alebo poskytovateľom služieb nachádzajúcim sa v iných krajinách, a to buď kvôli potrebe poskytnúť požadovanú službu alebo schopnosti ponúkať vám službu s najvyššou úrovňou kvality.

   

  V týchto situáciách spoločnosť TOUS zabezpečuje uplatňovanie všetkých potrebných opatrení a kontrol na zaručenie a ochranu spracovania vašich osobných údajov, ako napr.:

   

  1. Komunikácia s krajinami, ktoré napriek tomu, že nie sú súčasťou EÚ alebo EHP, sú Európskou komisiou považované za krajiny, ktoré majú predpisy na ochranu údajov, ktoré zaručujú úroveň bezpečnosti podobnú bezpečnosti v Európe.
    

  2. Existencia štandardných zmluvných ustanovení Európskej komisie: zabezpečiť, aby spoločnosti v tretích krajinách, ktoré nie sú súčasťou EÚ alebo EHP, dodržiavali podobnú úroveň ochrany. Spoločnosť TOUS podpíše tieto zmluvy, pokiaľ neexistuje žiadna ekvivalentná alternatíva, ktorá zaručí ochranu vašich osobných údajov.
    

  3. Definícia záväzných firemných pravidiel (BCR) schválených spoločnosťami, ktoré sú kontrolované a schválené kontrolnými orgánmi, s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosť v ktorejkoľvek krajine, ktorej poskytujeme vaše údaje, spĺňala primeranú úroveň ochrany. 

  4. V určitých prípadoch môže spoločnosť, ktorej spoločnosť TOUS poskytuje údaje, mať certifikáty na ochranu údajov, ktoré zaručujú správne používanie vašich údajov v súlade s platnými predpismi.

   Informácie o týchto zárukách si môžete vyžiadať na nižšie uvedených adresách. 

 

 1. Kontaktovanie spoločnosti TOUS


  V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa spracovávania vašich osobných údajov sa na nás obráťte:

   

  (i) prostredníctvom e-mailu, ktorý zašlite na adresu dataprotection@tous.com,

  (ii) prostredníctvom webových kontaktných formulárov,

  (ii) poštou na adresu Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Španielsko),

  (iv) prostredníctvom kontaktných údajov DPO: dpo@tous.com.