PODMIENKY POUŽÍVANIA A PODMIENKY PREDAJA 

PODMIENKY POUŽÍVANIA A PODMIENKY PREDAJA 

 

Tieto podmienky používania a podmienky predaja (ďalej ako „podmienky“) stanovujú podmienky spravujúce používanie tejto webovej stránky (https://tous.sk/) a nakupovanie jej produktov.

Dôkladne si prečítajte tieto podmienky, ako aj naše všeobecné zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke. Tieto podmienky sa môžu meniť, a preto ste zodpovední za ich pravidelné čítanie, aby ste vedeli, ktoré podmienky platia v čase, keď uskutočňujete nákup. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť na čísle 0 800 008 164 alebo nám poslať e-mail na adresu info.sk@tous.com.

 

 1. ÚVOD

  Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť TOUS POLAND Sp. z.o.o. je zodpovedná za centralizáciu predaja produktov TOUS. Podmienky používania a nákupné podmienky preto platia medzi TOUS POLAND Sp. z.o.o. (ďalej len „TOUS“ alebo „Spoločnosťou“) a vami (ďalej len „Zákazníkom“) a vzťahujú sa na všetky platobné prevody vykonané na stránke www.tous.sk (ďalej len „Online obchodu“).

   

  TOUS POLAND Sp. z.o.o. je obchodný subjekt z Poľska so sídlom na adrese: Emilii Plater 53, 00-113 Varšava, Poľsko, zapísaný v Obchodnom registri KRS (Národný súdny register) s číslom 0000839220, DIČ: 5252822371 a identifikačným číslom organizácie (IČO) 386003485.


   

  Dohľad nad výkonom činnosti spoločnosti TOUS vyplývajúcej z týchto podmienok vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

   

 2. ÚDAJE A ZÁVÄZOK KLIENTA

  S informáciami alebo osobnými údajmi, ktoré nám klient poskytne, budeme zaobchádzať v súlade s ustanoveniami vo Všeobecných zásadách ochrany osobných údajov skupiny TOUS, ako aj v jednotlivých zásadách ochrany osobných údajov v každom internetovom formulári.

  Používaním tejto webovej stránky klient súhlasí so spracovaním jeho údajov a prehlasuje, že sú pravdivé a zodpovedajú realite. Klient preto súhlasí s tým, že:

  1. Bude túto webovú stránku používať na právne platné záležitosti alebo objednávky.

  2. Nebude vytvárať žiadne falošné ani podvodné objednávky. V prípade dôkazu o falošnosti alebo podvode je spoločnosť TOUS oprávnená zrušiť objednávku a upovedomiť príslušné orgány. Spoločnosť TOUS taktiež nepreberá žiaden typ zodpovednosti za akékoľvek škody a/alebo výdavky s tým spojené.

  3. Spoločnosti TOUS pravdivo a presne poskytne svoju e-mailovú adresu, poštovú adresu a/alebo iné kontaktné údaje. Klient taktiež súhlasí s tým, že spoločnosť TOUS môže používať tieto informácie na to, aby ho v prípade nutnosti kontaktovala.

  4. Nebude zneužívať túto webovú stránku na zámerné zavádzanie vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb ani akýchkoľvek iných programov či materiálov, ktoré sú technologicky škodlivé. Klient nemá skúšať neoprávnene vstupovať na túto webovú stránku, server, na ktorom táto stránka hosťuje, ani žiaden server, počítač ani databázu spojenú s našou webovou stránkou. Nedodržanie tohto ustanovenia by mohlo mať za následok spáchanie priestupkov uvedených v príslušných predpisoch.

  Klient prehlasuje, že má viac ako 18 (osemnásť) rokov a má právnu spôsobilosť na uzatváranie zmlúv. V tomto kontexte môže spoločnosť TOUS akýmkoľvek spôsobom, ktorý uzná za vhodný, overiť dodržiavanie vyššie uvedenej požiadavky.

   

 3. DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB A PRODUKTOV SPOLOČNOSTI TOUS

  Produkty ponúkané na tejto webovej stránke sú dostupné len na území Slovenska. V prípade, že zákazník vyžaduje ich dodanie mimo vyššie uvedeného územia, spoločnosť TOUS si vyhradzuje právo neprijať a/alebo zrušiť takúto objednávku.

  Všetky objednávky produktov spoločnosti TOUS závisia od dostupnosti. V prípadoch ťažkostí s dostupnosťou alebo nedostatku na sklade spoločnosť TOUS informuje klienta prostredníctvom e-mailu a v prípade, ak hodnota objednávky bola zo strany klienta uhradená, spoločnosť TOUS vráti klientovi uhradenú čiastku v celom rozsahu.

   

 4. OBJEDNÁVKY

  Ako sa robia objednávky?

  Ak chce klient vytvoriť objednávku, musí postupovať podľa postupu internetového nákupu a kliknúť na tlačidlo „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“. Následne bezodkladne po vytvorení objednávky klient dostane e-mail s jej potvrdením („potvrdenie objednávky“). Klient bude taktiež e-mailom informovaný o tom, že sa objednávka odosiela („potvrdenie o odoslaní“). Klient môže taktiež skontrolovať stav objednávky v časti „Môj účet“ alebo môže zavolať na Zákaznícky servis.

  Pokiaľ klient urobil chybu pri odosielaní svojich údajov, môže ich upraviť v časti „Môj účet“. Tieto údaje sa použijú pri nákupoch v budúcnosti. Pokiaľ sa chyba týka objednávky, ktorá sa už spracováva, klient by sa mal obrátiť na Zákaznícky servis.

  Ako sa uskutočňuje odosielanie a doručovanie?

  Pri vykonávaní platby spoločnosť TOUS požiada klienta, aby si zvolil spôsob odoslania, aby mu jeho objednávka mohla byť doručená. Náklady na odoslanie sa budú líšiť v závislosti od zvoleného spôsobu odoslania, čo sa automaticky spracuje počas procesu platby a pred dokončením objednávky.

  Tie objednávky a potvrdenia o platbách, ktoré dostaneme po 12:00 (miestneho času) budeme spracovávať v nasledujúci pracovný deň [1]

  Doba doručenia objednávky je 3 až 6 celých pracovných dní od dátumu vytvorenia objednávky a platby príslušnej ceny. Ak existujú okolnosti, ktoré vyplývajú z personalizácie produktov alebo sa vyskytnú nepredvídané alebo mimoriadne okolnosti, spoločnosť TOUS vás informuje, že doby doručenia sa môžu zmeniť.

  Na účely týchto podmienok sa má rozumieť, že „doručenie“ prebehlo, alebo že objednávka bola „doručená“ vo chvíli, keď klient alebo tretia strana označená klientom prevezme všetky časti objednaného tovaru, čo potvrdí podpísaním prijatia objednávky na dohodnutej adrese doručenia.

  Je možné skontrolovať stav objednávky a históriu objednávok?

  Ak klient má svoj vlastný účet na stránke https://tous.sk/, môže svoje objednávky sledovať v časti „Môj účet“ a kliknutím na položku „Zobraziť moju objednávku“. Tam môže klient vidieť históriu svojich objednávok, ako aj ich stav.

  V prípade, že klient nie je zaregistrovaný a nemá časť „Môj účet“, môže sa obrátiť priamo na Zákaznícky servis spoločnosti TOUS, kde zistí stav objednávky.

  Môže spoločnosť TOUS zrušiť objednávku?

  Spoločnosť TOUS si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek objednávku (dokonca aj keď ju už prijala) a nie je zodpovedná za žiadne škody a/alebo výdavky v nasledujúcich prípadoch:

  1. Keď došlo k neúmyselnej chybe v internetovom obchode, napr. chyba pri platení alebo v sklade.

  2. Keď existujú dôvody veriť, že klient je maloletý alebo že použitá kreditná karta nespĺňa požiadavky popísané v týchto podmienkach.

  3. Keď sú informácie o platbe, ktoré klient poskytol, nesprávne alebo ich nie je možné overiť.

  4. Keď sa klientom poskytnutá adresa pre doručenie nachádza mimo územia Slovenskej republiky, alebo objednávku nie je možné doručiť na adresu poskytnutú klientom.

  Po zistení akéhokoľvek z týchto prípadov vás spoločnosť TOUS upovedomí prostredníctvom e-mailu, aby problém vyriešila pred prijatím akýchkoľvek opatrení.

   

 5. NEVYHOVUJÚCI PRODUKT

  Po prijatí objednávky sa odporúča, aby klient skontroloval stav objednávky a ak objaví akúkoľvek chybu alebo zistí, že mu produkt nevyhovuje, môže sa rozhodnúť (i) vrátiť produkt a spoločnosť TOUS mu vráti kúpnu cenu, ako aj zaplatené náklady na odoslanie alebo (ii) vymeniť produkt za nový v dobrom stave bez ďalších poplatkov.

 6. ZÁSADY VÝMENY A/ALEBO VRÁTENIA

  Výmena a vrátenie

  Ak klient z akéhokoľvek dôvodu nie je spokojný s produktom zakúpeným na stránke www.tous.com, na vrátenie má 30 (tridsať) kalendárnych dní od dátumu nákupu.

  Spoločnosť TOUS preplatí plnú sumu ceny produktu použitím rovnakého spôsobu platby, aký použil klient pri pôvodnej transakcii. Vrátenie peňazí prebehne do 14 kalendárnych dní od prijatia tovaru v sklade spoločnosti TOUS. Ak vzniknú náklady na odoslanie a vrátenie tovaru, nebudú preplatené. Náklady na odoslanie budú vrátené len vtedy, ak spoločnosť TOUS omylom doručila iný alebo chybný produkt.

  Vrátený tovar musíte poslať do centra vráteného tovaru spoločnosti TOUS na nasledujúcej adrese:

  Reception Arvato DC4

  Kopytów 44D

  05-870 Błonie

  Returns TOUS

  Toto vrátenie peňazí prebehne na zodpovednosť klienta, ktorý musí pripojiť doklad o kúpe a príslušný certifikát originality. Produkt musí byť v dokonalom stave a vo svojom originálnom balení. V prípade parfumov a vôní nesmú byť ich obaly otvorené.

  Doba, po ktorej sa záloha objaví na účte klienta, bude závisieť od jeho banky.


  Právo na odstúpenie od zmluvy

  Klient má právo na odstúpenie od tejto zmluvy po dobu 14 (štrnástich) kalendárnych dní od prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu.

  Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je nevyhnutné, aby klient upovedomil spoločnosť TOUS o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom jednoznačného prehlásenia a nasledujúcimi spôsobmi:

  - Poštou

  Klient môže použiť nasledujúci text, ale jeho použitie nie je povinné:

  Pre:

  Reception Arvato DC4

  Kopytów 44D

  05-870 Błonie

  Returns TOUS

  Tel. 0 800 008 164                                                           

  E-mail: info.sk@tous.com

  Ja, pán/pani _________________________, s bydliskom _________________Vás týmto informujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy vzťahujúcej sa na nasledujúci tovar (referenčné číslo príslušné pre každú zakúpenú položku) ________________________ číslo objednávky ____________________zadaná dňa _____________________a prijatá dňa ____________________.

   Dátum:

   

  Podpis (len v prípade papierovej formy):


  - E-mailová adresa

  Klient môže použiť formulár uvedený v predchádzajúcej časti a poslať ho na nasledujúcu e-mailovú adresu: info.sk@tous.com. 

  Následky spojené s odstúpením od zmluvy

  V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť TOUS vráti klientovi všetky platby prijaté po nákupe vrátane nákladov na spätné odoslanie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli na základe klientovho výberu spôsobu dodania odlišného od toho najlacnejšieho ponúknutého spôsobu dodania) bez zbytočného odkladu a v každom prípade to urobí najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu, kedy nás informuje o rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.

  Spoločnosť TOUS bude postupovať tak, aby náklady preplatila prostredníctvom rovnakého spôsobu platby, ktorý použil klient pri pôvodnej transakcii.

  Spoločnosť TOUS môže pozastaviť preplatenie, kým neobdrží produkty, alebo kým nebude predložený doklad o ich vrátení.

  Klient musí tovar odovzdať spoločnosti TOUS alebo osobe poverenej spoločnosťou TOUS na prevzatie tovaru alebo zaslať tovar bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu, kedy komunikoval svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  Vrátený tovar sa musí poslať do nášho centra vráteného tovaru na nasledujúcej adrese:

  Reception Arvato DC4

  Kopytów 44D

  05-870 Błonie

  Returns TOUS

  Toto vrátenie tovaru bude prebiehať na zodpovednosť a na náklady kupujúceho, ktorý musí priložiť doklad o kúpe a príslušný certifikát originality. Produkt musí byť v dokonalom stave a vo svojom originálnom balení. V prípade parfumov a vôní nesmú byť ich obaly otvorené.

  Ak si uplatňujete právo na odstúpenie od zmluvy, len vy budete zodpovední za akékoľvek zníženie hodnoty produktov následkom manipulácie s nimi, okrem manipulácie nevyhnutnej na stanovenie ich vlastností, charakteristík alebo činnosti.

  Viac informácií o podmienkach vrátenia tovaru nájdete v záložke „Vrátenia tovaru“ časti „Pomocník“.

   

 7. NÁKUP BEZ REGISTRÁCIE

  Webová stránka spoločnosti TOUS taktiež povoľuje nákupy prostredníctvom funkcie bez registrácie. V prípade takéhoto nákupu sa od klienta vyžadujú len základné informácie na spracovanie jeho objednávky.

  Keď je nákupný proces ukončený, klientovi sa ponúkne možnosť registrácie používateľa, alebo môže pokračovať ako neregistrovaný používateľ.

   

 8. CENY A DAŇ

  Ceny produktov, ktoré sa zobrazujú na webovej stránke platia v čase nákupu. Ceny sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia, to však neovplyvní objednávky, ktoré už boli prijaté.

  Všetky ceny produktov, náklady na odoslanie a iné služby sú vrátane DPH. Náklady na odoslanie sa pripočítavajú k objednávke. Spoločnosť TOUS vás bude stále informovať pred odoslaním objednávky o celkovej cene vrátane všetkých daní a iných nákladov, napr. poplatky a prípadné náklady na doručenie.

  Klient výslovne oprávňuje spoločnosť TOUS, aby vystavila faktúru v elektronickom formáte, aj keď môže kedykoľvek vyjadriť svoje želanie dostať faktúru vo vytlačenej podobe. V takom prípade vystavíme a pošleme faktúru v tomto formáte.

 9. SPÔSOBY PLATBY

  Spoločnosť TOUS akceptuje nasledujúce spôsoby platby:

  - GoPay
  - PayU
   
  Ak sa pokúšate zaplatiť iným spôsobom, spoločnosť TOUS nie je zodpovedná za stratu platby alebo akúkoľvek inú škodu spôsobenú konaním klienta.

  Akceptuje sa iba platba v eurách.

  Spoločnosť TOUS sa zaviazala k ochrane osobných informácií svojich klientov a v rámci toho zakóduje údaje z ich kreditných kariet. Počas nákupného procesu sa okrem toho vyžaduje identifikačné číslo (CVV) kreditnej karty zákazníka. CVV je numerická 3- alebo 4-ciferná hodnota, ktorá poskytuje šifrovaciu kontrolu informácií zaznamenaných na karte. Tento bezpečnostný prvok je navrhnutý na ochranu klienta pred podvodom. Čísla CVV neukladáme do našich systémov a klient musí poskytnúť toto číslo vždy, keď nakupuje na stránke www.tous.com.

  Po overení nákupnej požiadavky a údajov klienta a po tom, ako zakúpené produkty opustili sklad spoločnosti TOUS, aby boli odoslané, sa z klientovho účtu stiahne daná suma.

  Keď klient klikne na položku „AUTORIZOVAŤ PLATBU“, potvrdí tak, že kreditná karta je jeho, alebo že je jej oprávneným držiteľom. Kreditné karty bude kontrolovať a autorizovať subjekt, ktorý ich vydal, ale ak tento subjekt neautorizuje platbu, spoločnosť TOUS nebude zodpovedná za žiadne meškanie doručenia alebo nedoručenie tovaru a môže nevstúpiť do zmluvného vzťahu s týmto klientom.

   

 10. POZOR NA FALZIFIKÁTY

  Produkty spoločnosti TOUS sú dostupné výhradne na webovej stránke spoločnosti TOUS (www.tous.com), v obchodoch spoločnosti TOUS a u oficiálnych predajcov. Nakupujúci by mali byť opatrní v prípade produktov predávaných prostredníctvom neautorizovaných kanálov. Aby ste predišli nedorozumeniam, pri nakupovaní v akomkoľvek autorizovanom zariadení vám bude vydaný certifikát originality, ktorý slúži ako doklad o pravosti produktu a jeho platnosti vzhľadom k akejkoľvek výrobnej chybe.

  Od svojho založenia v roku 1920 sa spoločnosť TOUS snaží byť zárukou štandardov vysokej kvality vo všetkých svojich produktoch. Všetky produkty spoločnosti TOUS majú pečať vzácnych kovov: Zlato 18 kt (750/000) a sterlingové striebro (925/000).

 11. ZÁKAZNÍCKY SERVIS

  V prípade akejkoľvek záležitosti alebo otázky sa môžete obrátiť na spoločnosť TOUS pomocou príslušnej časti na webovej stránke alebo nasledujúcim komunikačným spôsobom:

  Telefonicky: 2 334 56 600

   
  E-mailom: info.sk@tous.com 

 12. POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

  Spoločnosť TOUS garantuje kvalitu zmluvných služieb cez internetový obchod.

  Garantujeme všetky práva, ktoré zo zákona patria spotrebiteľom a používateľom.

  Nedodržanie akejkoľvek z týchto podmienok môže mať za následok vrátenie produktov alebo zrušenie služieb, ktoré si klient zakúpil. 

   

 13. ZÁRUKY

  Spoločnosť TOUS odpovie klientovi na akýkoľvek nesúlad doručeného tovaru po dobu dvoch rokov od prevzatia veci klientom v zmysle platnej právnej úpravy. Vylučuje sa záruka na základe akéhokoľvek poškodenia spôsobeného používaním alebo nevhodným používaním, ako aj vo všeobecnosti akékoľvek predpisy vylúčené súčasnou legislatívou.

  Pre zákazníkov, ktorí sú v čase nákupu členmi programu My Tous, sa záruka udaná zákonom na dva roky predĺži ešte o jeden rok ako komerčná záruka. Celkom to činí tri roky, počítajúc od dátumu nákupu. Ak má tovar o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

   

 14. ZODPOVEDNOSŤ A VÝNIMKA PREBERANIA ZODPOVEDNOSTI

  Pokiaľ v týchto podmienkach nie je výslovne stanovené inak, zodpovednosť spoločnosti TOUS vzhľadom k akémukoľvek produktu zakúpenému na tejto webovej stránke bude prísne obmedzená na nákupnú cenu tohto produktu.

  Všetky popisy, fotografie produktov, informácie a materiály, ktoré sa zobrazujú na tejto webovej stránke, sú poskytované „tak ako sú“ a bez výslovných alebo naznačených záruk na ne s výnimkou záruk stanovených zákonom. Niektoré produkty môžu vyzerať menšie alebo väčšie v porovnaní s ich skutočnou veľkosťou v dôsledku nastavenia obrazovky a fotografickej techniky. Iné položky môžu byť prezentované vo väčšej veľkosti než je ich skutočná veľkosť, aby bolo možné jasne zobraziť detaily, alebo v menšej veľkosti než je ich skutočná veľkosť, aby bolo možné zobraziť celý produkt. V tomto zmysle, ak klient uzavrie zmluvu ako spotrebiteľ a používateľ, spoločnosť TOUS je povinná dodať položky, ktoré sú v súlade so zmluvou, zodpovedať klientovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase doručenia produktu. Farebné odtiene na fotkách produktov v internetovom obchode sa tiež môžu zmeniť v závislosti od rozlíšenia vášho monitora, kvôli čomu sa môžu odlišovať od skutočných farieb.

  Produkty, ktoré predávame, môžu preukazovať určité odlišnosti v dôsledku charakteristík prírodných materiálov použitých pri ich výrobe. Tieto charakteristiky, okrem iného napríklad zmena farieb, veľkostí, štruktúr, sa nebudú považovať za chyby alebo poškodenia.

  Spoločnosť TOUS nebude zodpovedná za žiadne škody alebo straty spôsobené útokom na služby, vírusom alebo akýmkoľvek iným programom či materiálom, ktorý je technologicky škodlivý, a ktorý by mohol ovplyvniť počítač, počítačové zariadenie, údaje alebo materiály klienta v dôsledku používania tejto webovej stránky alebo sťahovania jej obsahu alebo prípadne z presmerovaných stránok.

 15. VYŠŠIA MOC

  Spoločnosť TOUS nebude zodpovedná za žiadne porušenie alebo omeškanie plnenia akejkoľvek z predpokladaných povinností, keď je to z dôvodu udalostí, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly („pôsobenie vyššej moci“).

  Pôsobenie vyššej moci môže zahŕňať akýkoľvek čin, udalosť, nekonanie, vynechanie alebo nehodu, ktorá je mimo našej primeranej kontroly, okrem iného nasledujúce prípady:

  1. Štrajky, výluky a iné priemyselné činnosti.
  2. Občiansky nepokoj, vzbura, invázia, teroristická hrozba alebo útok, vojna (vyhlásená alebo nie) alebo hrozba vojny či prípravy na vojnu.
  3. Požiar, explózia, búrka, záplava, zemetrasenie, pokles terénu, epidémia alebo akákoľvek iná prírodná katastrofa.
  4. Neschopnosť použiť vlaky, člny, lietadlá, motorizovanú prepravu alebo iné spôsoby prepravy, či už verejné alebo súkromné.
  5. Neschopnosť použiť verejné alebo súkromné telekomunikačné systémy.
  6. Zákony, dekréty, legislatíva, nariadenia alebo obmedzenia akejkoľvek vlády alebo verejného orgánu.

  Rozumie sa, že povinnosti sa pozastavia počas obdobia, v ktorom „pôsobenie vyššej moci“ pretrváva, a spoločnosť TOUS má predĺženú lehotu na splnenie týchto povinností po dobu rovnajúcu sa trvaniu „pôsobenia vyššej moci“. Spoločnosť TOUS použije všetky primerané spôsoby na ukončenie „pôsobenia vyššej moci“ alebo nájde riešenie, ktoré jej umožní splniť jej povinnosti aj napriek „pôsobeniu vyššej moci“.

   

 16. PRIEMYSELNÉ A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

  Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky autorské práva, registrované obchodné známky a iné práva priemyselného a duševného vlastníctva vzťahujúce sa na všetok obsah tejto webovej stránky patria spoločnosti TOUS alebo tomu, kto udelil spoločnosti TOUS licenciu na ich používanie.

 17. PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA

  Príslušné nariadenia vyžadujú, aby časť informácií alebo komunikácie poslanej spoločnosťou TOUS, bola v písomnej forme. Klient, použitím tejto webovej stránky, súhlasí s tým, že väčšina tejto komunikácie so spoločnosťou TOUS bude v elektronickej podobe.

  Spoločnosť TOUS preto bude klienta kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo uverejnením upozornení na webovej stránke. Na účely zmluvy klient súhlasí s tým, že sa použije tento elektronický spôsob komunikácie a uznáva súlad s právnymi požiadavkami písomnej komunikácie.

 18. PRIRADENIE PRÁV A POVINNOSTÍ

  Zmluva je záväzná pre klienta aj pre spoločnosť TOUS, ako aj pre ich jednotlivých nástupcov, splnomocnencov a priradené osoby. Klient nesmie prevádzať, prenášať, zaťažovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať zmluvu alebo akékoľvek práva alebo povinnosti z nej odvodené bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TOUS.

  Môžeme prevádzať, prenášať, zaťažovať, zadávať subdodávky alebo inak prevádzať zmluvu alebo akékoľvek práva alebo povinnosti z nej odvodené kedykoľvek počas jej trvania bez toho, aby to akýmkoľvek spôsobom ovplyvnilo práva klienta.

 19. ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

  Neexistencia požiadavky zo strany spoločnosti TOUS, pokiaľ ide o prísne dodržiavanie akýchkoľvek povinností prevzatých klientom na základe zmluvy alebo týchto podmienok, alebo to, že spoločnosť TOUS neuplatňuje práva alebo konania, ktoré môžu zodpovedať na základe tejto zmluvy alebo tieto podmienky neznamenajú žiadne zrieknutie sa alebo obmedzenia v súvislosti s týmito právami alebo činnosťami, ani nezbavujú klienta povinnosti plniť tieto povinnosti.

  Zrieknutie sa určitého práva alebo konania zo strany spoločnosti TOUS nepredstavuje zrieknutie sa iných práv alebo konaní vyplývajúcich zo zmluvy alebo z podmienok.

  Zrieknutie sa ktorejkoľvek z týchto podmienok alebo práv či konaní vyplývajúcich zo zmluvy zo strany spoločnosti TOUS nenadobudne účinnosť, pokiaľ sa výslovne nepreukáže, že ide o zrieknutie sa práva a nebude formalizované a oznámené klientovi písomne v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami.

 20. CELÁ ZMLUVA A ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ

  Tieto podmienky a akýkoľvek dokument, ktorý sa na nich výslovne vzťahuje, predstavuje celú zmluvu medzi klientom a spoločnosťou TOUS vzhľadom k rovnakému predmetu. Taktiež nahrádzajú akúkoľvek inú zmluvu, dohodu, alebo predchádzajúci sľub zložený medzi klientom a spoločnosťou TOUS, či už vo verbálnej alebo písomnej forme.

  Klient a spoločnosť TOUS potvrdzujú, že súhlasili s podpísaním zmluvy bez toho, aby sa spoliehali na akékoľvek vyhlásenie alebo sľub zo strany druhej strany alebo ktoré by mohli byť odvodené z akéhokoľvek vyhlásenia alebo písomnosti pri rokovaniach vedených oboma stranami vopred, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach.

  Klient ani spoločnosť TOUS nemajú právo na akékoľvek konanie proti akémukoľvek nepravdivému vyhláseniu, ktoré urobí druhá strana, ústne alebo písomne, pred dátumom uzavretia zmluvy (pokiaľ takéto nepravdivé vyhlásenie nebolo vykonané podvodom) a jediné konanie, ktoré druhá strana môže podniknúť, je povolené v prípade porušenia zmluvy v súlade s ustanoveniami týchto podmienok.

  Ak by sa ktorákoľvek z týchto podmienok alebo akékoľvek ustanovenie zmluvy vyhlásilo za neplatné právoplatným rozhodnutím vydaným príslušným orgánom, zostávajúce podmienky zostanú v platnosti bez toho, aby boli týmto vyhlásením o neplatnosti dotknuté.

   

 21. ÚPRAVA PODMIENOK

  Spoločnosť TOUS si vyhradzuje právo kedykoľvek revidovať a upravovať tieto podmienky.

  Na zákazníka sa budú vzťahovať zásady a podmienky platné v čase, keď používa túto webovú stránku alebo vytvára objednávku.

   

 22. JAZYK, PRÍSLUŠNÁ LEGISLATÍVA A JURISDIKCIA


  Zmluva medzi spoločnosťou TOUS a klientom bude sformulovaná v slovenskom jazyku.

  Používanie našej webovej stránky a zmluvy o nákupe produktu pri používaní webovej stránky sa budú riadiť španielskou legislatívou.

  Akýkoľvek spor, ktorý vznikne z používania alebo súvisí s používaním webovej stránky alebo predmetných zmlúv, podlieha nevýlučnej jurisdikcii súdov a tribunálov v mieste bydliska klienta.

  Európska komisia poskytuje spotrebiteľom platformu na riešenie online sťažností týkajúcich sa nákupov, ktorá je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

   

   

  [1] Pracovný deň je definovaný ako pracovné dni od pondelka do piatku, okrem sviatkov označených v oficiálnom kalendári.

   

  Podľa § 6 Zákona o elektronickom obchode je predávajúci povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru alebo do začatia poskytovania služby, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.